sử dụng theo dõi thời gian máy nghiền hàm con trai