tìm nạp hoạt động bị bỏ qua nhiều nhất trong xưởng đúc