làm thế nào quặng được nghiền trong một nhà máy vàng