kiểm soát cấp độ trong tiền gửi vàng loại tĩnh mạch