tổng hợp phản ánh hàng tỷ quyết định sản xuất được thực hiện bởi