chi phí nhà máy bóng đã qua sử dụng cho nhà máy xi măng ở mỹ