vị trí tuyển dụng quản đốc khai thác ở philippines