công việc giám đốc bán hàng thiết bị khai thác tại brazil