hamercrusher làm việc và các bài viết structer của nó