bởi các sản phẩm bằng cách sản xuất kim loại thông qua khai thác