bazan có thể được chế biến trong các nhà máy cán nóng không