yếu tố tác động của khoa học và công nghệ khai thác